Terugblik 2020 en vooruitblik 2021 (jaarverslag) 

Wie een blik werpt op de site van het Israëlische Human Rights Defenders Fund, zal lezen hoe donkere wolken zich samenpakken boven Israëls mensenrechtenorganisaties. De miezer van tegencampagnes en verdachtmakingen is veranderd in een stevige regenbui, die de democratische ondergrond in Israël erodeert. Het fonds dat mensenrechtenverdedigers in Israël bijstaat, omschrijft nauwgezet de giftige samenwerking tussen de overheid en rechtse ngo’s en hun hetze tegen de kritische stem in Israël. De opeenvolgende klappen die onze groepen moeten incasseren, zouden ons diepe zorgen moeten baren. Want de ruimte om vrij te kritiseren, vrij te werken en te monitoren krimpt in Israël, terwijl de intimidatie groeit. Juist nu onze groepen in zwaar weer verkeren, voelen wij de noodzaak hen te blijven steunen en hebben wij de hoop dat wij bijdragen aan de steun aan een vreedzame oplossing, waar zowel Israëli’s als Palestijnen bij gebaat zijn. 

Het bestuur en de organisatie 

Het jaar 2020 was voor SIVMO, zoals waarschijnlijk voor ieder andere organisatie, een jaar met aanpassingen die noodzakelijk waren door de corona-epidemie. Plannen voor fysieke activiteiten en vergaderingen konden niet doorgaan, de onderlinge communicatie vond vooral digitaal plaats. Dat maakte het deels makkelijker om te overleggen, maar het contact onderling, in een bestuur dat van samenstelling is gewisseld, is minder sterk. Door de beperkingen die de pandemie met zich meebrengt hebben we minder initiatieven in de praktijk kunnen brengen, zoals plannen voor informatiebijeenkomsten en fondsenwervende acties bij onder meer de kerken. We hopen in het nieuwe jaar op dat vlak meer te kunnen ondernemen. 

Daarnaast hebben we ingezet op het vinden van meer vrijwilligers, om ons te ondersteunen bij de taken die er liggen. Dat is een grotere opgave gebleken dan gedacht. De corona-epidemie maakt mensen meer terughoudend om vrijwilligerswerk te doen, en vrijwilligerswerk of afstand en digitaal is voor sommige vrijwilligers geen aantrekkelijke optie. 

Ons bestuur bestaat momenteel uit vier leden en daarnaast zijn er vrijwilligers die ons helpen bij onze administratieve handelingen en onze informatievoorziening over Israël. Wij zijn dit jaar daarnaast ook op zoek gegaan nieuwe bestuursleden. Wij hebben vooral naar jongere mensen gezocht, om de nodige verjonging in het bestuur te brengen. Dat blijkt niet makkelijk te zijn en we zijn in deze poging dan ook nog niet geslaagd. Daarnaast is er ook een actieve redactie van De Brug bestaande uit vier personen, die nieuwsartikelen en analyses schrijven en selecteren voor onze website, en die verspreid worden via de nieuwsbrief en social media. Een beperkte kring van scribenten levert soms eveneens artikelen aan. 

Wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan? 

We hebben ons dit jaar vooral gericht op het verbeteren van onze communicatie waaronder het (verder) professionaliseren van onze nieuwsbrief, het contact met onze groepen in Israël en het genereren van zoveel mogelijk – zo mogelijk nieuwe – bronnen van financiële steun voor deze groepen. In 2020 is onze nieuwsbrief 10 keer verschenen met actuele informatie over de groepen. De nieuwsbrief probeert artikelen en nieuws over het werk van onze groepen waar mogelijk te koppelen aan donatie-oproepen. Het digitale kwartaalblad “De Brug” speelt daar een belangrijke rol in door diepgravende artikelen te publiceren over het 2 M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 40 1054 SP Amsterdam Telefoon: 06 3963 6115 e-mail: info@sivmo.nl Website: www.sivmo.nl Bank: NL06 INGB 0006 1816 25 KvK nr. 41210390 fiscaal nr 8006.62.750 

werk van de groepen en de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Het vernieuwen van de website heeft haar vruchten afgeworpen: ze wordt vaker bezocht, en bezoekers blijven ook langer op de website hangen. Verder hebben we een actieve aanwezigheid op Facebook. 

De grote veranderingen die we in 2019 hebben ingezet, zijn in 2020 voortgezet. Voor ons is en blijft het van levensbelang dat we onze vernieuwde website, onze aanwezigheid op social media en onze verdere communicatie en voorlichting over onze groepen zó inzetten dat het leidt tot nieuwe aanwas van donateurs en meer giftbereidheid onder onze huidige donateurs. Daarnaast merken we, dat de fondsenwerving middels de donateursbrieven (op papier) onverminderd belangrijk blijven voor de opbrengst. 

Onze contacten met externe organisaties zijn zo goed als mogelijk via mail en telefoon gehouden. Vanwege de pandemie zijn geplande gezamenlijke evenementen niet doorgegaan. We hebben besloten deze niet digitaal te realiseren 

Onze plannen voor 2021 

Communicatie 

Zoals eerder te lezen was, hebben we de afgelopen jaren ingezet op een betere communicatie richting donateurs en geïnteresseerden, onder meer door het vernieuwen van onze website en een regelmatige digitale nieuwsbrief van hoog niveau. In 2021 willen we de koppeling versterken tussen de communicatie en het fondsenwervende karakter van SIVMO. Hoe kunnen we onze communicatie zo inzetten dat het daadwerkelijk leidt tot een groeiend aantal donaties en donateurs? Hoe kunnen we beter potentiële doelgroepen bereiken, bijvoorbeeld in de kerken? Wat zijn de mogelijkheden om bijeenkomsten digitaal te organiseren? Ervanuit gaande dat de corona-epidemie voorlopig nog wel haar stempel zal drukken op de samenleving, zetten we meer in op digitale publiciteit. Hiervoor zullen we wellicht enige expertise moeten inhuren. We denken onder meer aan het maken van een interactieve digitale folder, filmpjes over het werk van onze groepen en presentaties, en waar mogelijk webinars. We willen meer online advertenties, gericht op voor ons interessante doelgroepen, gaan plaatsen op sociale media, daarbij zoveel mogelijk gebruikmakend van gunstige tarieven en onbetaalde faciliteiten voor non-profit organisaties. 

Wij zullen in 2021 onze achterban blijven informeren en activeren d.m.v. de nieuwsbrief en onze website. We breiden onze aanwezigheid op Facebook uit, en onderzoeken of we ook op andere sociale media actief kunnen worden (YouTube). Ook dit komende jaar zullen we twee keer per post een donatie-oproep doen aan onze donateurs, naast de regelmatige donatie-oproepen online. 

Wij geven onze donateurs de mogelijkheid om zowel via de bank als digitaal (met iDeal) te doneren aan een groep naar eigen keuze. Daarnaast vragen wij hen onze werkzaamheden als organisatie (onder meer promotiekosten) apart te steunen. We stellen ons voor dat naast de ZZPer die de nieuwsbrief voor ons verzorgt, we expertise gaan inwinnen om aan onze nieuwe plannen vorm te geven wat betreft communicatie en fondsenwerving. 

Ontvangen gasten uit Israël 

Wij ontvangen momenteel geen vertegenwoordigers van de groepen die wij ondersteunen. Via mail, zoom en webinars hebben wij regelmatig contact met hen, en zijn we in gesprek over mogelijke manieren om ook digitaal gezamenlijke acties te ondernemen. 3 M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 40 1054 SP Amsterdam Telefoon: 06 3963 6115 e-mail: info@sivmo.nl Website: www.sivmo.nl Bank: NL06 INGB 0006 1816 25 KvK nr. 41210390 fiscaal nr 8006.62.750 

Onze groepen 

Bij het steunen van onze groepen, en het bepalen welke groepen door ons gesteund zullen worden, zijn twee afwegingen leidend: 

1. Vanwege nieuwe wetgeving in Israël, en het veranderende politieke klimaat in Europa, komen sommige van onze partners niet langer in aanmerking voor steun van Europese overheden, en worden ze steeds afhankelijker van particuliere fondsen. Wij willen er voor die groepen zijn. 

2. SIVMO heeft vorig jaar besloten om niet alleen joods-Israëlische partners die actief zijn in de Palestijnse gebieden te steunen. We steunen inmiddels ook Palestijns-Israëlische organisaties die zich inzetten voor de positie van Palestijnse burgers in Israël, en Kav LaOved, dat zich inzet voor een betere positie voor arbeidsmigranten en asielzoekers in Israël. Een Palestijns-Israëlische organisatie die we zijn gaan steunen is Mossawa, het centrum voor gelijke rechten van Palestijns-Arabische burgers van Israël. Mossawa werkt aan een democratische samenleving waarin alle vormen van discriminatie bestreden worden. Mossawa doet dit door zowel belangenbehartiging, mediacampagnes als het versterken van de Palestijnse gemeenschap binnen Israël. 

Naast de (nieuwe) steun voor Kav LaOved en Mossawa hebben we het afgelopen jaar besloten om ook nog twee andere groepen te gaan steunen. De eerste is Zochrot. Zochrot werkt al jarenlang aan een ander Israël door de joods-Israëlische inwoners van Israël bekend te maken met dat wat er tijdens de Nakba in 1948 is gebeurd: de massale ontvolking en vernietiging van Arabische dorpjes in Israël. In het verleden hebben we Zochrot al eens gesteund. We hebben het afgelopen jaar besloten om de groep opnieuw te gaan steunen. Tot dat besluit zijn we gekomen omdat de groep een stuk actiever is geworden en we hun werkzaamheden in Israël belangrijk en nodig vinden. De tweede groep die we zijn gaan steunen is New Profile. Deze groep zet zich in tegen de militarisering van de Israëlische maatschappij, en ondersteunt onder meer dienstweigeraars. Ook voor hen geldt dat ze de afgelopen jaren actiever zijn geworden, nu er ook recent weer jongeren dienst hebben geweigerd uit protest tegen Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden. Daarmee laat New Profile een belangrijk ander geluid horen in het publieke debat in Israël over het leger en de bezetting. 

Namens het bestuur F.S. Roos-Meijer (voorzitter) 

Amsterdam, 28 februari 2021