Jaarverslag 2018

 

Terugblik 2018 – vooruitblik 2019 (jaarverslag)

Wie een blik werpt op de site van het Israëlische Human Rights Defenders Fund, zal lezen hoe donkere wolken zich samenpakken boven de Israëlische mensenrechten organisaties. De miezer van tegencampagnes en verdachtmakingen, is veranderd in een stevige regenbui, die de democratische ondergrond in Israël erodeert. Het fonds dat mensenrechtenverdedigers in Israël bijstaat, omschrijft nauwgezet de giftige samenwerking tussen de Israëlische  nationalistische ngo’s en hun hetze tegen de kritische stem in Israël. De opeenvolgende klappen die  onze groepen moeten incasseren, baren ons diepe zorgen. Want de ruimte om vrij te bekritiseren, vrij te werken en te monitoren krimpt in Israël en de intimidatie groeit. Juist nu onze groepen in zwaar weer verkeren, voelen wij de noodzaak hen extra te steunen en hebben wij de hoop dat wij bijdragen aan de steun aan een vreedzame oplossing, waar zowel Israëli’s als Palestijnen bij zijn gebaat. Die steun voor onze mensenrechten en vredesgroepen is een zaak van leven en dood.

 

Het bestuur en de organisatie

Het jaar 2018 was voor SIVMO een bijzonder jaar en een bewogen jaar.

In juni 2018 vond een bestuurswisseling plaats. Voorafgaand aan deze bestuurswisseling heeft er een inventarisatie plaats gevonden zowel over de werkzaamheden als over de financiële positie van Sivmo. Er bleek een achterstand te zijn in actieve acquisitie en de financiële situatie gaf aan dat de kosten van de overhead niet in verhouding waren met de inkomsten van de donatie aan de groepen.  Het nieuwe bestuur werd met de vraag geconfronteerd hoe het roer om te gooien zodat er weer een gezonde organisatie zou komen. Er werd besloten dat er ingrijpend bezuinigd moest worden, maar dat er tegelijk geïnvesteerd moest worden.

Hoe zijn we hier mee aan de slag gegaan?

  • Wij hebben gekozen om een vrijwilligers organisatie te worden, die zich vooral zou richten op informatie over onze groepen aan onze donoren.
  • Hierdoor werd de nadruk, die vooral op het in stand houden van het kantoor lag verlaten. Er is besloten het dienstverband met onze professionele kantoorkracht te beëindigen.
  • Het kwartaalblad “De Brug” is omgevormd naar een digitale nieuws voorziening. In 2019 is er een digitale nieuwsbrief verschenen met actuele informatie over de groepen,  waarin steeds om donatie wordt gevraagd. Het kwartaal blad “De Brug” is door gegaan met de achtergrond artikelen, deze worden aangekondigd in de nieuwsbrief en op de website geplaatst. Actief op Social media werken werd een vereiste , facebook en Twitter

De website bleek verouderd en er is gekozen een moderne website te bouwen, die heel gebruik vriendelijk moest worden.

  • Voor het maken van een nieuwsbrief, het onderhouden van een website en social media, is  een professionele kracht  aangetrokken. De betaalde redacteur vormt nu samen met de vrijwillige redactie van de “De Brug”  de redactie van onze nieuwsvoorzieningen. De bedoeling voor de toekomst is dat deze professionele redacteur in staat is SIVMO zodanig in de publiciteit te brengen dat wij naast het steunen van de groepen genoeg geld ontvangen om de betaling aan hem te continueren.
  • Deze veranderingen zijn het laatste half jaar van 2018 voorbereid en zijn per januari 2019 ook uitgevoerd. Het kwartaalblad ‘De Brug” is in december 2018 voor het laatst verstuurd en  de eerste editie van de “Nieuwsbrief is in januari 2019  verschenen. Aan facebook en twitter is meer aandacht besteed echter de website is nog niet vernieuwd. Zodra we daar de financiën voor hebben zullen we hier aan beginnen

Voor ons is het van levensbelang nu extra geld te generen om de omslag naar deze nieuwe communicatievorm ook verder mogelijk te maken.

 

Lezingen, bijeenkomsten en brieven

Bij lezingen, bijeenkomsten en manifestaties over het Midden Oostenconflict probeert SIVMO steeds aanwezig te zijn met informatie materiaal. Wij geven daar informatie om nieuwe abonnees en donoren te werven Daarnaast wordt de organisatie regelmatig uitgenodigd om te vertellen over het werk van onze groepen. Wij hebben het voornemen dit werk uit te breiden d.m.v. het benoemen van ambassadeurs voor SIVMO die met presentaties op bijeenkomsten aanwezig zijn en het werk van SIVMO zullen promoten. Wij sturen twee keer per jaar ook op papier een brief rond met actuele informatie en een verzoek om te doneren voor ons werk.

 

Ontvangen gasten uit Israël

Wij ontvangen regelmatig vertegenwoordigers van de groepen die wij ondersteunen. Hierin werken we dan meestal samen met andere organisaties. We zijn terughoudend in het uitnodigen van deze vertegenwoordigers omdat wij vinden dat de kosten van deze bezoeken vaak hoger uitvallen dan de inkomsten die we aan deze bezoeken over houden.

 

Communicatie

Wij communiceren met onze achterban d.m.v. een nieuwsbrief, artikelen met achtergrond informatie en een website. We maken gebruik van Facebook en twitter. Twee keer per jaar sturen we per post informatie over onze groepen  en sturen we acceptgiro’s mee. Wij geven onze donoren de keus te doneren voor een groep van hun eigen keuze. Daarnaast vragen wij hen onze werkzaamheden apart te steunen.

 

Onze groepen

Dit jaar zouden wij het zeer op prijs stellen om steun te ontvangen voor een groter aantal van onze partners. Dit vanwege twee redenen:

  1. Vanwege nieuwe wetgeving in Israël, en het veranderende politieke klimaat in Europa, komen sommige van onze partners niet langer in aanmerking voor steun van Europese overheden, en worden ze steeds afhankelijker van particuliere fondsen.
  2. SIVMO heeft besloten om voortaan niet alleen joods-Israëlische partners te steunen, maar ook Palestijns Israëlische organisaties die zich inzetten voor vrede en mensenrechten in Israël. Het gaat hierbij om Mossawa, het centrum voor  gelijke rechten van Palestijns-Arabische burgers van Israël. Mossawa werkt aan een democratische samenleving waarin alle vormen van discriminatie bestreden worden. Mossawa doet dit door zowel belangenbehartiging, mediacampagnes als het versterken van de Palestijnse gemeenschap binnen Israël.