Beleidsplan Steun voor Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechtenorganisatie (SIVMO)

Zakelijke gegevens:

 • Naam: Stichting Steun voor Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechtenorganisatie
 • RSIN / fiscaal nummer: 8006.82.750
 • e-mailadres: info@sivmo.nl
 • Kamer van Koophandel: Nr. 41210390
 • Bankrekening: NL06 INGB 0006181625

Beleid en de strategie

De Stichting Steun voor Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechtenorganisatie (verkort ook wel SIVMO) werd opgericht in 1990.

Van oudsher bestond en bestaat in Nederland een sterk gevoel van verbondenheid met het joodse volk en later met de staat Israël. Door de oorlogsverhouding tussen Israël en de Arabische staten groeide de zorg om vrede in de regio. Voor velen in Nederland was dit reden om enerzijds solidariteit met Israël te handhaven maar anderzijds de op vrede gerichte krachten in Israël  te steunen. Na de bezetting van Palestijnse gebieden in 1967 groeide ook de zorg om de lokale mensenrechtensituatie aldaar. Sinds haar oprichting in 1990 heeft SIVMO zich dan ook ingespannen om de vredesbeweging en de mensen­rechten­­organisaties in Israël te steunen.

Het statutair doel van de stichting is ”het geven van bekendheid aan het werk van Israëlische vredesgroepen en mensenrechten organisaties, en het verschaffen van financiële steun aan dergelijke groepen en organisaties”.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting SIVMO heeft zich ontwikkeld tot een centrum van deskundigheid over en contacten met de vredes- en mensenrechtenorganisaties in Israël. SIVMO wordt daardoor ook betrokken in de kanalisering van financiële steun door andere ANBI-organisaties.

Voor werkzaamheden t.b.v. de stichting was één parttime betaalde kracht aangesteld. Vanaf 1 februari 2019 gaat de stichting als vrijwilligersorganisatie verder om te voorkomen, dat een te groot deel van de inkomsten van de stichting besteed wordt aan administratie en werving.

Bestuursleden ontvangen geen honorarium. Sprekers op voorlichtingsbijeenkomsten kunnen een bescheiden honorarium ontvangen. Onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

De Stichting heeft op regelmatige basis de volgende terugkerende activiteiten:

 • Onderhouden van een website met algemene en actuele informatie op het werkgebied van de stichting: https://www.sivmo.nl/,
 • Bieden van mogelijkheden om bedragen over te maken ten behoeve van de ondersteunde organisaties, of ter verdeling door het bestuur van de stichting ten behoeve van organisaties op het werkterrein van de stichting.
 • Tot en met 2018 werd het kwartaalblad De Brug als papieren uitgave aan de abonnees en steunabonnees toegezonden. In verband met de kosten wordt vanaf 2019 de papieren versie vervangen door publicatie van de artikelen op de internetsite van de stichting.
 • Het zenden van een nieuwsbrief aan abonnees met actuele informatie over de ondersteunde groepen en ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten in Israël en bezette gebieden, alsmede verwijzing naar artikelen op de eigen website,
 • (meer incidenteel) het organiseren van informatieve publieksbijeenkomsten en studiedagen,

De stichting is levensbeschouwelijk neutraal en neemt geen politieke standpunten in, anders dan in het belang van vrede en mensenrechten en ter ondersteuning van de Israëlische organisaties op dat gebied. De activiteiten op grond van de doelstellingen worden vrijwel uitsluitend uit giften en door de inzet van vrijwilligers uitgevoerd. Ook zijn er soms incidentele inkomsten uit legaten. Incidenteel kunnen voor bijeenkomsten ook toegangsgelden worden gevraagd ter dekking van de kosten en als bijdrage voor ondersteunde groepen.

De stichting streeft er naar het vermogen beperkt te houden tot dat wat redelijkerwijs voor de continuïteit nodig is, waarbij uiteraard jaarlijkse fluctuaties voor kunnen komen. Om overboekingskosten beperkt te houden kunnen gelden ten behoeve van de ondersteunde groepen soms verzameld worden tot het moment waarop ze worden overgemaakt. Dergelijke gelden zijn dan als verplichting op de balans aanwezig en behoren niet tot het eigen vermogen van de stichting.

Bestuurssamenstelling

 • voorzitter: Femke Meijer
 • penningmeester: dr. ir. Joost van der Lijn
 • algemeen bestuurslid: Rick Meulensteen
 • algemeen bestuurslid: dr. Shifra Kisch
 • algemeen bestuurslid: Meta Floor

De stichting had tot ultimo januari 2019 één parttime betaalde medewerker. Vanaf 1 februari 2019 wordt ze geheel door vrijwilligers gerund. Tevens vindt een omschakeling plaats van het informeren over de vredesbewegingen en mensenrechtenorganisaties in het kwartaalblad van de stichting naar uitgebreidere informatie van donateurs en andere geïnteresseerden door middel van de nieuwsbrief.

Vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten, maar actuele kosten in het belang van en met instemming van het bestuur gemaakt, kunnen worden gedeclareerd. Reiskosten vergoedingen zijn beperkt tot de kosten van OV.

Overeenkomsten namens de stichting kunnen uitsluitend worden aangegaan in overeenstemming tussen twee bij de KvK geregistreerde bestuursleden, veelal voorzitter en penningmeester.

Publicaties en Website

De redacties van het tijdschrift “De Brug” was onafhankelijk in haar redactionele beleid.  De elektronische nieuwsbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur, maar de inhoud geeft niet per se de mening van het bestuur weer. Alleen die inhoud die expliciet door het bestuur wordt ondertekend geeft de mening van het bestuur weer.

De hoofdredacteur van de website en nieuwsbrief rapporteert aan het bestuur. Hij/zij wordt bijgestaan door een redactie, die artikelen op de website plaatst voor zover die naar de mening van de redactie opiniërend of informerend relevant zijn, ook als die niet de mening van de stichting of het bestuur representeren. Voor de plaatsing van dergelijke artikelen heeft de redactie – binnen de grenzen van doelstellingen en beleid van de stichting – een eigen redactionele verantwoordelijkheid.

Artikelen op de website worden onder naam van de auteur(s) gepubliceerd en geven dan de mening van de betreffende auteur(s) weer. Relevante stukken van derden of van de groepen worden met bronvermelding weergegeven.

Financiën en administratie

Een onbezoldigde vrijwilliger houdt de ledenadministratie en de betaling van de contributies bij.

De penningmeester houdt een gecomputeriseerde financiële administratie bij, grotendeel gebaseerd op de registratie door de bank van mutaties op Rekening Courant en de spaarrekening, aangevuld met mutaties op de balans en verdeeld in kostensoorten.

De stichting streeft er naar om de kosten voor administratie en werving beperkt te houden. Om die reden is inmiddels de aanstelling van een betaalde bureaumedewerker stopgezet en wordt overgeschakeld naar een vrijwilligersorganisatie. Afgezien van de noodzakelijke kosten worden de bijdragen van de donateurs geheel besteed aan de twee doelstellingen van de stichting.

De financiën worden jaarlijks door een kascommissie gecontroleerd.

Het financieel jaarverslag wordt op de website van de stichting gepubliceerd. Voor de feitelijke staat van Baten en Lasten en de Balans zie het laatste Financieel Jaarverslag.

Algemene rapportage

De stichting publiceert jaarlijks een jaarverslag met een overzicht van haar activiteiten. Voor het laatste jaarverslag zie de website.