Beleidsplan Steun voor Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechtenorganisatie (SIVMO)
 • Naam: Stichting Steun voor Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechtenorganisatie
 • RSIN / fiscaal nummer: 8006.82.750
 • e-mailadres: info@sivmo.nl
 • Kamer van Koophandel: Nr. 41210390
 • Bankrekening: NL06 INGB 0006181625
 • De stichting is een ANBI-organisatie

Beleid en de strategie

De Stichting Steun voor Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechtenorganisatie (SIVMO) werd opgericht in 1990.

Van oudsher bestond en bestaat in Nederland een sterk gevoel van verbondenheid met het joodse volk en later met de staat Israël. Door de oorlogsverhouding tussen Israël en de Arabische staten groeide de zorg om vrede in de regio. Voor velen in Nederland was dit reden om enerzijds solidariteit met Israël te handhaven maar anderzijds de op vrede gerichte krachten in Israël  te steunen. Na de bezetting van Palestijnse gebieden in 1967 groeide ook de zorg om de lokale mensenrechtensituatie aldaar. Sinds haar oprichting in 1990 heeft SIVMO zich dan ook ingespannen om de vredesbeweging en de mensen­rechten­­organisaties in Israël te steunen.

Het statutair doel van de stichting is “het geven van bekendheid aan het werk van Israëlische vredesgroepen en mensenrechten organisaties, en het verschaffen van financiële steun aan dergelijke groepen en organisaties”.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting SIVMO heeft zich ontwikkeld tot een centrum van deskundigheid over en contacten met de vredes- en mensenrechtenorganisaties in Israël. SIVMO wordt daardoor ook betrokken in de kanalisering van financiële steun door andere ANBI-organisaties.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie, alleen voor de de nieuwsbrief wordt een kleine vergoeding aan de redactie betaald.

Bestuursleden ontvangen geen honorarium. Sprekers op voorlichtingsbijeenkomsten kunnen een bescheiden honorarium ontvangen. Onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

De Stichting heeft de volgende terugkerende activiteiten:

 • Onderhouden van een website met algemene en actuele informatie op het werkgebied van de stichting: https://www.sivmo.nl/,
 • Bieden van mogelijkheden om bedragen over te maken ten behoeve van de ondersteunde organisaties, of ter verdeling door het bestuur van de stichting ten behoeve van organisaties op het werkterrein van de stichting.
 • Het zenden van een nieuwsbrief aan abonnees met actuele informatie over de ondersteunde groepen en ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten in Israël en bezette gebieden, alsmede verwijzing naar artikelen op de eigen website,
 • (meer incidenteel) het organiseren van informatieve publieksbijeenkomsten en studiedagen,

De stichting is levensbeschouwelijk neutraal en neemt geen politieke standpunten in, anders dan in het belang van vrede en mensenrechten en ter ondersteuning van de Israëlische organisaties op dat gebied. De activiteiten op grond van de doelstellingen worden vrijwel uitsluitend uit giften en door de inzet van vrijwilligers uitgevoerd. Ook zijn er soms incidentele inkomsten uit legaten. Incidenteel kunnen voor bijeenkomsten ook toegangsgelden worden gevraagd ter dekking van de kosten en als bijdrage voor ondersteunde groepen.

De stichting streeft er naar het vermogen beperkt te houden tot dat wat redelijkerwijs voor de continuïteit nodig is, waarbij uiteraard jaarlijkse fluctuaties voor kunnen komen. Om overboekingskosten beperkt te houden kunnen gelden ten behoeve van de ondersteunde groepen verzameld worden tot het moment waarop ze worden overgemaakt. Dergelijke gelden zijn dan als verplichting op de balans aanwezig en behoren niet tot het eigen vermogen van de stichting.

Bestuurssamenstelling

 • voorzitter: Femke Roos Meijer
 • penningmeester: Wouter Jan de graaf
 • algemeen bestuurslid: Joost van der Lijn
 • algemeen bestuurslid: Héloïse van Haaster
 • algemeen bestuurslid: Jeroen Huber

Overeenkomsten namens de stichting kunnen uitsluitend worden aangegaan en ondertekend door twee bij de KvK geregistreerde bestuursleden, veelal voorzitter en penningmeester.

Website en nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur, maar de inhoud geeft niet per se de mening van het bestuur weer. Alleen die inhoud die expliciet door het bestuur wordt ondertekend geeft de mening van het bestuur weer.

De redactie van de website en nieuwsbrief rapporteert aan het bestuur. Zij plaatst artikelen op de website voor zover die naar de mening van de redactie opiniërend of informerend relevant zijn, ook als die niet de mening van de stichting of het bestuur representeren. Voor de plaatsing van dergelijke artikelen heeft de redactie – binnen de grenzen van doelstellingen en beleid van de stichting – een eigen redactionele verantwoordelijkheid.

Artikelen op de website worden onder naam van de auteur(s) gepubliceerd en geven dan de mening van de betreffende auteur(s) weer. Relevante stukken van derden of van de groepen worden met bronvermelding weergegeven.

Financiën en administratie

Een onbezoldigde vrijwilliger houdt de donateursadministratie en de betaling van de donaties bij.

De penningmeester houdt een gecomputeriseerde financiële administratie bij, grotendeels gebaseerd op de registratie door de bank van mutaties op Rekening Courant en de spaarrekening, aangevuld met mutaties op de balans en verdeeld in kostensoorten.

De stichting streeft er naar om de kosten voor administratie en werving beperkt te houden. Afgezien van de noodzakelijke kosten worden de bijdragen van de donateurs geheel besteed aan de twee doelstellingen van de stichting.

Het financieel jaarverslag wordt op de website van de stichting gepubliceerd.

Algemene rapportage

De stichting publiceert jaarlijks een jaarverslag met een overzicht van haar activiteiten. Voor het laatste jaarverslag zie de website.